Translate

Saturday, 3 December 2011

Dutch warships avaible but not in active service in August 1834

The secretary general of the Dutch Department of Navy at The Hague wrote 4 November 1834 a letter to the Dutch representative at the Ottoman Court. The latter had requested for more information dealing with the Dutch navy. The reason I haven’t yet discovered. Earlier the secretary general sent another letter dated 16 August with information dealing with the commissioned Dutch warships.

Ships-of-the-line
Neptunus 84 guns, Kortenaar 74 guns, Jupiter 74 guns, Tromp 74 guns, De Ruijter 74 guns, Piet Hein 74 guns, Zeeland 60 guns.
Frigates
De Waal 60 guns, Doggersbank 60 guns, De Rijn 54 guns, De Schelde 44 guns, Rotterdam 44 guns, Zaan 44 guns, Jason 44 guns, Ceres 44 guns, Bellona 44 guns, IJssel 44 guns, Sambre 44 guns, Lek 44 guns, Holland 44 guns, Algiers 44 guns and Maria Reigersberg 32 guns.
Corvettes
Juno 32 guns, Argo 32 guns, Van Speijk 28 guns, Boreas 28 guns, Castor 28 guns, Eendragt 28 guns and Hippomenes 28 guns.
Brigs
Koerier 18 guns, Merkuur 18 guns, Valk 18 guns, Venus 18 guns, Postiljon 14 guns, Windhond 14 guns, Arend 14 guns, Pellikaan 8 guns.
Transports
Zeemeeuw, Dordrecht and Merwede.
Steamships
Phoenix 7 guns, among 1-60pdr and Cerberus 8 guns, among 2-60 pdrs
3 gaff gunboats with 5 guns
4 row gunboats, large model with 10 guns
15 row gunboats small model with 2 guns

Source
Archive of the Legatie Turkije en de Levant no. 326 (The National Archive at The Hague).